POLITYKA PRYWATNOŚCI

pkt.1. Postanowienia Ogólne

 1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie odbywa się na zabezpieczonych serwerach.
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” określeniem – „My”.
 3. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i pozostają niewidoczne dla osób nieuprawnionych.

 

pkt.2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest Administratorem Danych swoich klientów. Przetwarzamy Twoje dane:
  imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe.
 2. Współadministratorami danych osobowych są Spółki wchodzące w skład Grupy EduFactory, tj. EduFactory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 2/31, EDF Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 33/13, EDF Knowledge sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 2/31 i EDF Lab sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 2/31. Kontakt: kontakt@edufactory.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  a) z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
  b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności;
  c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług, sprzedaży Produktów, świadczonych drogą elektroniczną;
  d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
  – w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli wysłałeś wiadomość przez formularz kontaktowy;
 4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich Administratorem Danych) ma prawo do dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail podanym w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy i którzy, tak samo jak My, stosują się do przepisów oraz wymogów ochrony danych osobowych.

 

pkt.3. Pliki Cookies

 1. Witryna używa Plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane wykorzystywane są do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron www, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkowników w witrynie. Cookies identyfikuje użytkownika, dzięki czemu dopasowywane są treści witryny, z której korzysta, do potrzeb użytkownika. Dzięki zapamiętaniu jego preferencji, umożliwione są odpowiednie dopasowania skierowanych do niego reklam i przekazów marketingowych. Stosujemy Pliki Cookies, aby zagwarantować wysoki poziom wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 4. Na naszej witrynie wykorzystywane są następujące typy Plików Cookies:
  a) „niezbędne” Pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające Pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  b) Pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  c) „wydajnościowe” Pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  d) „funkcjonalne” Pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” Pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań (remarketing w wyszukiwarkach, w sieci reklamowej Google (GDN), remarketing z wykorzystanie, technologii pixel kodów na Facebook’u, inne sieci reklamowe).
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Plików Cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania Plikami Cookies jest dostępna na stronach:
  https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
  https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
  https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fpl-pl.facebook.com%2Fads%2Fpreferences
  https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fads%2Fpreferences%2F%3Fentry_product%3Dad_settings_screen
 6. Więcej o Plikach Cookies możesz przeczytać tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

 

pkt.4. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Administrator strony nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładamy sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas korzystania z serwisu, ani następstwa z tego wynikłe. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie tych stron oraz treści tam zawarte.

 

pkt.5. Prawa autorskie

 1. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie serwisu w całości lub części bez uzyskania uprzedniej zgody. Nie dotyczy to tymczasowego zwielokrotniania zawartości serwisu w pamięci operacyjnej komputera. Prawa autorskie do serwisu lub jego poszczególnych elementów oraz prawa do znaków towarowych zastrzeżone są na rzecz Wydawcy serwisu lub innych podmiotów. Elementy, których Wydawca nie jest autorem zostały opublikowane na podstawie udzielonej licencji. Wydawca oświadcza, iż materiały graficzne oraz animacje promujące poszczególne materiały pochodzą od producentów lub podmiotów z nimi współpracujących. Naruszenie praw własności intelektualnej skutkuje odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

 

     I.          Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

 1. „ORGANIZATOR” – oznacza podmiot świadczący usługi zawarte w niniejszym Regulaminie, którym jest grupa EduFactory.
 2. „MATERIAŁY EDUKACYJNE” – oznaczają zindywidualizowany, zakodowany i spersonalizowany produkt wchodzący w skład świadczonej przez Organizatora usługi.
 3. „KLIENT” – oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadającą zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy i dokonywanie Zakupów.
 4. „REGULAMIN” – oznacza niniejszy regulamin określający zasady korzystania z usług świadczonych przez Organizatora, w tym w szczególności zasady zakupu usług świadczonych przez Organizatora oraz prawa i obowiązki Klientów.
 5. „USTAWA” – oznacza ustawę z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z dn. 31.05.2006r. z późn. zm.).
 6. „KURS” – oznacza świadczone przez Organizatora usługi, w skład których wchodzą zajęcia stacjonarne lub zdalne prowadzone z wykorzystaniem Internetu, kontakt w kwestiach merytorycznych z prowadzącym kurs oraz dodatkowo Materiały Edukacyjne w wersji papierowej.
 7. „KURS E-LEARNINGOWY” – oznacza usługę świadczoną przez Organizatora, która polega na regularnym otrzymywaniu Materiałów Edukacyjnych w formie cyfrowej oraz komunikacji z prowadzącymi kurs za pośrednictwem środków elektronicznego przekazu.
 8. „STRONA INTERNETOWA” – oznacza stronę internetową prowadzoną przez Organizatora pod adresem: www.edufactory.pl

 

 II.          Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z usług świadczonych przez Organizatora, w tym w szczególności zasady i warunki procesu zakupu usług Kursów i Kursów e-learningowych.
 2. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Nazwa EduFactory, Strona internetowa oraz Strona w serwisie Facebook w rozumieniu Ustawy, w tym w szczególności wygląd graficzny strony, logo, domena, elementy grafiki, treści i oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 4. Cała zawartość Strony Internetowej, taka jak teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje i oprogramowanie stanowią przedmiot praw wyłącznych właścicieli i są chronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Korzystając ze Strony Internetowej Klient zobowiązuje się nie wprowadzać jakichkolwiek zmian oraz nie korzystać bez zgody uprawnionych z zawartości Strony Internetowej w inny sposób, niż określony w niniejszym Regulaminie.
 5. Świadczona przez Organizatora usługa Kursu lub Kursu e-learningowego polega na przeprowadzeniu zajęć w formie stacjonarnej lub internetowej, zapewnieniu klientowi wsparcia merytorycznego poprzez kontakt mailowy Klienta z prowadzącym kurs oraz wydaniu Klientowi Materiałów Edukacyjnych, w których zawarte zostały informacje merytoryczne dopełniające przekazywaną na kursie wiedzę.
 6. Zawarcie umowy świadczenia usługi Kursu lub usługi Kursu e-learningowego rozpoczyna się w momencie, gdy Klient:
  1. wypełni formularz przekazany w drodze komunikacji przez Organizatora oraz
  2. wpłaci wskazaną przez Organizatora kwotę zadatku na wskazany przez Organizatora numer rachunku bankowego.
 7. Po zawarciu umowy Klient zobowiązany jest do wykonania dopłaty pozostałej kwoty należnej za wykonanie usługi w terminie uzgodnionym z Organizatorem.
 8. Możliwe jest częściowe skorzystanie ze świadczonej przez Organizatora usługi Kursu polegającej na wydaniu Klientowi Materiałów Edukacyjnych oraz zapewnieniu Klientowi wsparcia merytorycznego poprzez kontakt mailowy Klienta z prowadzącym Kurs. W takim przypadku cena częściowego skorzystania z Usługi wynosi 50% ceny podstawowej usługi Kursu (bez rabatów i zniżek). Świadczenie takiej usługi rozpoczyna się w momencie określonym w ust. 6.
 9. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora przeprowadzenie zajęć w formie stacjonarnej nie będzie możliwe, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zajęć jedynie w formie zdalnych prowadzonych z wykorzystaniem Internetu.

 

III.          Materiały edukacyjne

 1. Materiały edukacyjne są produktem zindywidualizowanym udostępnianym w formie kodowanych wydruków lub plików w formie cyfrowej, oznaczonych imieniem i nazwiskiem osoby zamawiającej. Zastosowane zabezpieczenia pozwalają na zidentyfikowanie właściciela danego zestawu, nawet w przypadku zakrycia widocznych oznaczeń (imienia i nazwiska).
 2. Użytkowanie materiałów dozwolone jest wyłącznie dla własnych celów edukacyjnych. Klient jest w pełni odpowiedzialny za otrzymany komplet materiałów.
 3. Zabrania się odsprzedaży, skanowania, kopiowania, udostępniania, przekazywania i jakiejkolwiek innej formy rozpowszechniania materiałów lub ich fragmentów za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i wszelkich innych.
 4. W przypadku wykrycia nieuczciwych działań Organizator zastrzega sobie prawo do identyfikacji osoby, która w jakikolwiek sposób złamała pkt. III./3. niniejszego Regulaminu oraz do wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji prawnych wynikających z popełnionego czynu.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku dopuszczenia się nieuczciwego zachowania naruszającego powyższe zapisy może podlegać odpowiedzialności prawnej, w tym odpowiedzialności finansowej za wyrządzone straty zgodnie z Ustawą.

 

III.          Kurs e-learningowy

 1. Opieka merytoryczna sprawowana w ramach Kursu e-learningowego polega na możliwości kontaktu z prowadzącymi za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w sprawach dotyczących materii Kursu e-learningowego.
 2. W skład Kursu e-learningowego wchodzą dedykowane Materiały Edukacyjne udostępniane Klientowi w formie cyfrowej.
 3. Za moment rozpoczęcia Kursu e-learningowego uznaje się moment udostępnienia Klientowi pierwszych Materiałów Edukacyjnych.
 4. Klientowi nie przysługuje prawo do częściowego świadczenia usługi Kursu e-learningowego, o którym mowa w ust. 8 par. II.

 

IV.          Odstąpienie od umowy zakupu usługi

 1. W związku z regulacją art. 38. pkt 3. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zakupu Materiałów Edukacyjnych, które są wyprodukowane według specyfikacji konsumenta, tzn. widnieje na nich imię, nazwisko i kod identyfikacyjny.
 2. W związku z regulacją art. 38. pkt 1. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy o świadczenie usług, do których należą przygotowany przez Organizatora Kurs oraz Kurs e-learningowy.
 3. Klient akceptując Regulamin przyjmuje do wiadomości znajomość powyższych zapisów, w tym brak prawa do odstąpienia od umowy.

 

  V.          Reklamacje

 1. Organizator zobowiązuje się do sumiennego i przykładnego świadczenia usługi Kursu i Kursu e-learningowego.
 2. Klient może złożyć reklamację, jeżeli uzna, że Organizator nie wywiązał się ze świadczonej usługi a także jeżeli Materiały Edukacyjne zostały uszkodzone lub dotarły do Klienta w niepełnej formie.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać oświadczenia o reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@edufactory.pl.
 4. Składając reklamację Klient powinien podać co najmniej imię nazwisko, datę zakupu usługi oraz wskazać czego się domaga.
 5. Jeżeli Materiały Edukacyjne są niezgodne z opisem podanym przez Organizatora lub dotarły do Klienta widocznie uszkodzone (podarte strony, przemoczony lub poplamiony papier) Klient uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, albo do odstąpienia od umowy, chyba, że Organizator niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Materiały Edukacyjne na wolne od widocznych uszkodzeń. Ponadto, jeżeli Materiały Edukacyjne mają widoczne uszkodzenia Klient może żądać wymiany Materiałów Edukacyjnych na wolne od uszkodzeń albo usunięcia uszkodzeń.
 6. Jeżeli Klient złoży którekolwiek z oświadczeń, o których mowa w ust. powyżej, a Organizator nie ustosunkuje się do oświadczenia w terminie 30 dni, uważa się, że oświadczenie Konsumenta zostało uznane przez Organizatora za uzasadnione.
 7. Organizator powiadomi Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

VI.          Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 2. W przypadku zajęć zdalnych prowadzonych z wykorzystaniem Internetu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość łącza internetowego Klienta oraz stan działania narzędzi, za pomocą których Klient korzysta z usługi Kursu lub Kursu e-learningowego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, w stosunku do konsumentów przepisy Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta o oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na Stronie Internetowej zmienionego Regulaminu.
 6. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.