REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

 

     I.          Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

 1. „ORGANIZATOR” – oznacza podmiot świadczący usługi zawarte w niniejszym Regulaminie, którym jest grupa EduFactory.
 2. „MATERIAŁY EDUKACYJNE” – oznaczają zindywidualizowany, zakodowany i spersonalizowany produkt wchodzący w skład świadczonej przez Organizatora usługi.
 3. „KLIENT” – oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadającą zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy i dokonywanie Zakupów.
 4. „REGULAMIN” – oznacza niniejszy regulamin określający zasady korzystania z usług świadczonych przez Organizatora, w tym w szczególności zasady zakupu usług świadczonych przez Organizatora oraz prawa i obowiązki Klientów.
 5. „USTAWA” – oznacza ustawę z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z dn. 31.05.2006r. z późn. zm.).
 6. „KURS” – oznacza świadczone przez Organizatora usługi, w skład których wchodzą zajęcia stacjonarne lub zdalne prowadzone z wykorzystaniem Internetu, kontakt w kwestiach merytorycznych z prowadzącym kurs oraz dodatkowo Materiały Edukacyjne w wersji papierowej.
 7. „KURS E-LEARNINGOWY” – oznacza usługę świadczoną przez Organizatora, która polega na regularnym otrzymywaniu Materiałów Edukacyjnych w formie cyfrowej oraz komunikacji z prowadzącymi kurs za pośrednictwem środków elektronicznego przekazu.
 8. „STRONA INTERNETOWA” – oznacza stronę internetową prowadzoną przez Organizatora pod adresem: www.edufactory.pl

 

 II.          Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z usług świadczonych przez Organizatora, w tym w szczególności zasady i warunki procesu zakupu usług Kursów i Kursów e-learningowych.
 2. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Nazwa EduFactory, Strona internetowa oraz Strona w serwisie Facebook w rozumieniu Ustawy, w tym w szczególności wygląd graficzny strony, logo, domena, elementy grafiki, treści i oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 4. Cała zawartość Strony Internetowej, taka jak teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje i oprogramowanie stanowią przedmiot praw wyłącznych właścicieli i są chronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Korzystając ze Strony Internetowej Klient zobowiązuje się nie wprowadzać jakichkolwiek zmian oraz nie korzystać bez zgody uprawnionych z zawartości Strony Internetowej w inny sposób, niż określony w niniejszym Regulaminie.
 5. Świadczona przez Organizatora usługa Kursu lub Kursu e-learningowego polega na przeprowadzeniu zajęć w formie stacjonarnej lub internetowej, zapewnieniu klientowi wsparcia merytorycznego poprzez kontakt mailowy Klienta z prowadzącym kurs oraz wydaniu Klientowi Materiałów Edukacyjnych, w których zawarte zostały informacje merytoryczne dopełniające przekazywaną na kursie wiedzę.
 6. Zawarcie umowy świadczenia usługi Kursu lub usługi Kursu e-learningowego rozpoczyna się w momencie, gdy Klient:
  1. wypełni formularz przekazany w drodze komunikacji przez Organizatora oraz
  2. wpłaci wskazaną przez Organizatora kwotę zadatku na wskazany przez Organizatora numer rachunku bankowego.
 7. Po zawarciu umowy Klient zobowiązany jest do wykonania dopłaty pozostałej kwoty należnej za wykonanie usługi w terminie uzgodnionym z Organizatorem.
 8. Możliwe jest częściowe skorzystanie ze świadczonej przez Organizatora usługi Kursu polegającej na wydaniu Klientowi Materiałów Edukacyjnych oraz zapewnieniu Klientowi wsparcia merytorycznego poprzez kontakt mailowy Klienta z prowadzącym Kurs. W takim przypadku cena częściowego skorzystania z Usługi wynosi 50% ceny podstawowej usługi Kursu (bez rabatów i zniżek). Świadczenie takiej usługi rozpoczyna się w momencie określonym w ust. 6.
 9. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora przeprowadzenie zajęć w formie stacjonarnej nie będzie możliwe, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zajęć jedynie w formie zdalnych prowadzonych z wykorzystaniem Internetu.

 

III.          Materiały edukacyjne

 1. Materiały edukacyjne są produktem zindywidualizowanym udostępnianym w formie kodowanych wydruków lub plików w formie cyfrowej, oznaczonych imieniem i nazwiskiem osoby zamawiającej. Zastosowane zabezpieczenia pozwalają na zidentyfikowanie właściciela danego zestawu, nawet w przypadku zakrycia widocznych oznaczeń (imienia i nazwiska).
 2. Użytkowanie materiałów dozwolone jest wyłącznie dla własnych celów edukacyjnych. Klient jest w pełni odpowiedzialny za otrzymany komplet materiałów.
 3. Zabrania się odsprzedaży, skanowania, kopiowania, udostępniania, przekazywania i jakiejkolwiek innej formy rozpowszechniania materiałów lub ich fragmentów za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i wszelkich innych.
 4. W przypadku wykrycia nieuczciwych działań Organizator zastrzega sobie prawo do identyfikacji osoby, która w jakikolwiek sposób złamała pkt. III./3. niniejszego Regulaminu oraz do wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji prawnych wynikających z popełnionego czynu.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku dopuszczenia się nieuczciwego zachowania naruszającego powyższe zapisy może podlegać odpowiedzialności prawnej, w tym odpowiedzialności finansowej za wyrządzone straty zgodnie z Ustawą.

 

III.          Kurs e-learningowy

 1. Opieka merytoryczna sprawowana w ramach Kursu e-learningowego polega na możliwości kontaktu z prowadzącymi za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w sprawach dotyczących materii Kursu e-learningowego.
 2. W skład Kursu e-learningowego wchodzą dedykowane Materiały Edukacyjne udostępniane Klientowi w formie cyfrowej.
 3. Za moment rozpoczęcia Kursu e-learningowego uznaje się moment udostępnienia Klientowi pierwszych Materiałów Edukacyjnych.
 4. Klientowi nie przysługuje prawo do częściowego świadczenia usługi Kursu e-learningowego, o którym mowa w ust. 8 par. II.

 

IV.          Odstąpienie od umowy zakupu usługi

 1. W związku z regulacją art. 38. pkt 3. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zakupu Materiałów Edukacyjnych, które są wyprodukowane według specyfikacji konsumenta, tzn. widnieje na nich imię, nazwisko i kod identyfikacyjny.
 2. W związku z regulacją art. 38. pkt 1. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy o świadczenie usług, do których należą przygotowany przez Organizatora Kurs oraz Kurs e-learningowy.
 3. Klient akceptując Regulamin przyjmuje do wiadomości znajomość powyższych zapisów, w tym brak prawa do odstąpienia od umowy.

 

  V.          Reklamacje

 1. Organizator zobowiązuje się do sumiennego i przykładnego świadczenia usługi Kursu i Kursu e-learningowego.
 2. Klient może złożyć reklamację, jeżeli uzna, że Organizator nie wywiązał się ze świadczonej usługi a także jeżeli Materiały Edukacyjne zostały uszkodzone lub dotarły do Klienta w niepełnej formie.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać oświadczenia o reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@edufactory.pl.
 4. Składając reklamację Klient powinien podać co najmniej imię nazwisko, datę zakupu usługi oraz wskazać czego się domaga.
 5. Jeżeli Materiały Edukacyjne są niezgodne z opisem podanym przez Organizatora lub dotarły do Klienta widocznie uszkodzone (podarte strony, przemoczony lub poplamiony papier) Klient uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, albo do odstąpienia od umowy, chyba, że Organizator niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Materiały Edukacyjne na wolne od widocznych uszkodzeń. Ponadto, jeżeli Materiały Edukacyjne mają widoczne uszkodzenia Klient może żądać wymiany Materiałów Edukacyjnych na wolne od uszkodzeń albo usunięcia uszkodzeń.
 6. Jeżeli Klient złoży którekolwiek z oświadczeń, o których mowa w ust. powyżej, a Organizator nie ustosunkuje się do oświadczenia w terminie 30 dni, uważa się, że oświadczenie Konsumenta zostało uznane przez Organizatora za uzasadnione.
 7. Organizator powiadomi Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

VI.          Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 2. W przypadku zajęć zdalnych prowadzonych z wykorzystaniem Internetu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość łącza internetowego Klienta oraz stan działania narzędzi, za pomocą których Klient korzysta z usługi Kursu lub Kursu e-learningowego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, w stosunku do konsumentów przepisy Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta o oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na Stronie Internetowej zmienionego Regulaminu.
 6. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.